Afdrukken

Wettelijke informatie

Juridische informatie – Gebruiksvoorwaarden van de site

Het gebruik van deze site is onderworpen aan de naleving van de hierna beschreven algemene voorwaarden. Door het gebruik van deze site verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en ze te hebben aanvaard, zonder enig voorbehoud.

Deze bepalingen zijn van toepassing, behoudens andersluidende bepaling, op alle internetsites van de Franse Gemeenschap.

Doelstellingen van de site

De informatie op de site of op de internetsites van de openbare diensten van de Franse Gemeenschap van België, zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, van algemene aard. Ze beogen dus geen specifieke of persoonlijke situaties, en kunnen niet worden beschouwd als juridische, professionele of persoonlijke adviezen voor de gebruiker.
Als u persoonlijke of specifieke adviezen nodig heeft, dan kan u de bevoegde diensten bij de Franse Gemeenschap raadplegen. Om de bevoegde persoon of dienst te vinden bij de Overheid, belt u het nummer 0800 20 000, de infolijn van de Franse Gemeenschap in België (gratis nummer – enkel bereikbaar vanuit België).

Kwaliteit van de informatie en de dienst – beperkte aansprakelijkheid

Wij dragen de nodige zorg voor de kwaliteit van de informatie op deze site. De gegevens op deze site (waaronder ook de links) worden geacht correct te zijn op het moment van hun publicatie, maar ze kunnen onjuist worden of verouderen. De Franse Gemeenschap garandeert de correctheid of volledigheid van de voorgestelde informatie niet. De gebruiker is er zich eveneens van bewust dat deze informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Hieruit vloeit voort dat de Franse Gemeenschap elke aansprakelijkheid afwijst wat betreft de inhoud van deze site of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. Bovendien, gezien het gaat om informatie en documenten die behoren tot een officiële publicatie, zijn het enkel de gepubliceerde teksten in het Belgisch Staatsblad die geldigheid bezitten (www.moniteur.be).


De hyperlinks op deze site, die de gebruikers naar andere internetsites leiden, verbinden de Franse Gemeenschap niet tot enige aansprakelijkheid wat de inhoud van deze sites aangaat. De creatie van links naar andere sites betekent niet dat de Franse Gemeenschap deze sites of de inhoud ervan goedkeuren. Bovendien kan de Franse Gemeenschap niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten in de internetadressen of de domeinnamen op deze site.

Ondanks de goedgekeurde inspanningen om zoveel mogelijk onderbrekingen te vermijden, die te wijten zijn aan technische problemen, wijst de Franse Gemeenschap elke aansprakelijkheid af tengevolge van dienstonderbrekingen of andere technische problemen.

Intellectuele eigendomsrechten 

De teksten, lay-out, illustraties en andere bestanddelen van deze site worden beschermd door het auteursrecht of, indien het databanken betreft, door een specifiek recht. Al deze elementen maken deel uit van het eigendom van de Franse Gemeenschap of, in voorkomende gevallen, van een derde van wie de Franse Gemeenschap de nodige goedkeuringen heeft verkregen.
Behoudens andersluidende bepaling, kan het tekst- of cijfermateriaal op deze site en dat eigendom is van de Franse Gemeenschap gratis worden gebruikt maar enkel door middel van bronvermelding en enkel voor een gebruik dat noch commercieel noch publicitair is. Daarentegen is elke commerciële of publicitaire reproductie van deze informatie, net zoals alle gebruiks – en reproductievormen van andere bestanddelen van deze site, zoals de grafische lijn, de foto’s, de geluiden of de informaticatoepassingen die eigendom zijn van de Franse Gemeenschap, strikt verboden zonder voorafgaandelijke toestemming van de Franse Gemeenschap. Elke aanvraag hieromtrent moet worden gericht aan de beheerdersdienst van de site (Cf. beneden). Het gebruik van elementen die voorkomen op deze site en die eigendom zijn van een derde, veronderstelt de verwerving van vereiste goedkeuringen bij deze derde, die rechtspersoon is."

Creatie van de hyperlinks naar deze site

De Franse Gemeenschap geeft toestemming voor de creatie, zonder voorafgaandelijke vraag, van de normale hyperlinks (surface linking) die de gebruiker naar de onthaalpagina van de site leiden of naar elke andere pagina in zijn geheel. Het aanwenden van technieken teneinde alles of een gedeelte van de site op te nemen in een internetsite en de correcte bron van de informatie geheel of gedeeltelijk te verbergen, of door aanleiding te geven tot verwarring over de bron van de informatie, zoals de framing of de in-lining, vereist daarentegen de geschreven voorafgaandelijke toestemming van de Franse Gemeenschap. Elke aanvraag hieromtrent moet worden gericht aan de beheerdersdienst van de site (Cf. beneden).

Principes over de verzameling van persoonlijke gegevens

In principe heeft de gebruiker toegang tot informatie die beschikbaar is op of via deze site zonder persoonlijke gegevens te moeten invoeren, zoals naam, postadres, e-mailadres,...

Om bijkomende diensten aan te vragen (bestelling van documenten, abonnement op een nieuwsbrief,...), is het uitzonderlijk mogelijk dat er persoonlijke informatie, voornamelijk coördinaten, worden gevraagd aan de gebruiker. In dit geval wordt de gebruiker hiervan vooraf verwittigd en worden de gegevens behandeld volgens de wetsbepalingen van 8 december 1992 aangaande de bescherming van het privéleven ten aanzien van persoonlijke gegevensverwerkingen.
Concreet betekent dit in het bijzonder dat:

·         Uw persoonlijke gegevens slechts verzameld en verwerkt kunnen worden overeenkomstig de aangeduide doelstellingen bij hun verzameling en in de mate die noodzakelijk is om te voldoen aan uw aanvraag en om de opdrachten toevertrouwd aan de Franse Gemeenschap te vervullen. Uw gegevens worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden;

·         Uw persoonlijke gegevens slechts worden doorgegeven aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking van elke aanvraag. Ze zouden kunnen doorgegeven worden aan derden bij de Franse Gemeenschap als dit noodzakelijk zou blijken om de doelstellingen te bereiken en uw aanvraag te verwerken;

·         U zal beschikken over het recht om uw persoonlijke gegevens te raadplegen, om hun juistheid te controleren en mogelijke fouten te verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de verantwoordelijke van de verwerking van uw gegevens waarvan u hieronder de coördinaten vindt, door middel van een vraag gericht per gewone post of per e-mail aan de verantwoordelijke van de verwerking van uw gegevens waarvan u hieronder de coördinaten vindt en aan de hand van uw identiteitsbewijs, dan kan u de communicatie van de persoonlijke gegevens die u aangaan verkrijgen, alsook de rechtzetting van gegevens die onjuist, onvolledig of niet relevant zijn of de verwijdering van deze gegevens omwille van wettige redenen;

·         De Franse Gemeenschap, in zijn hoedanigheid als verantwoordelijke van de verwerking, de vereiste veiligheidsmaatregelen neemt om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen toevallige vernietiging, wijziging, toegang (mogelijk kwaadwillig) of elke andere niet gemachtigde verwerking.

Verantwoordelijke van verwerkingen

De verantwoordelijke van de verwerkingen van persoonlijke gegevens met betrekking tot de site is de Franse Gemeenschap vertegenwoordigd door de verantwoordelijke van de dienst of de directeur van de dienst. Elke aanvraag of vraag over de bescherming van het privé-leven op de site kan hem worden gesteld via het volgende postadres: Ministerie van de Franse Gemeenschap, LEOPOLD II-laan 44, 1080 BRUSSEL, alsook per e-mail privacy(at)cfwb.be.

Gebruik tot statistische informatiedoeleinden over het surfen

Bij toegang tot de site verzamelen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens:

·         IP-adres dat u wordt toegewezen bij uw verbinding;

·         De datum en het uur waarop u de site raadpleegt;

·         De geraadpleegde pagina’s en het soort browser dat wordt gebruikt;

·         Het platform en/of het geïnstalleerde exploitatiesysteem op de PC;

·         De zoekmachine alsook de gebruikte sleutelwoorden om de site op te zoeken;

·         De gedownloade bestanden.

Deze site gebruikt Google Analytics, een dienst om statistieken van websites te verzamelen, geleverd door Google Inc. (« Google »). Google Analytics gebruikt cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de internetsite te helpen om het gebruik van de site door zijn gebruikers te analyseren. De gegevens gegenereerd door de cookies over uw gebruik van de site (waaronder uw IP-adres) zullen door Google overgebracht en opgeslagen worden op servers die zich in de VS bevinden. Google zal deze informatie gebruiken met het doel om uw gebruik van de site te evalueren, om verslagen samen te stellen over de activiteit van de site voor zijn samensteller en andere diensten te leveren over de activiteit van de site en het internetgebruik. Google is in staat om deze gegevens te communiceren aan derden in geval van wettelijke verplichting of wanneer deze derden deze gegevens behandelen voor de rekening van Google, waaronder in het bijzonder de samensteller van deze site. Google zal uw IP-adres niet linken aan elk ander gegeven bewaard door Google.

U kan het gebruik van cookies uitschakelen door de geschikte parameters in uw webbrowser te selecteren. Een dergelijke uitschakeling zou het gebruik van bepaalde functies van deze site kunnen verhinderen.

Door deze internetsite te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw nominatieve gegevens door de Franse Gemeenschap overeenkomstig de voorwaarden en de hierboven beschreven doelstellingen.

Deze elektronische identificatiegegevens waarvoor een verklaring wordt aangevraagd door de Commissie ter Bescherming van het privéleven zullen worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van de voornoemde wet van 8 december 1992 ; u beschikt, door middel van uw identiteitsbewijs, over een toegangsrecht en een recht tot rechtzetting van informatie die u aangaan.

Geschillen

Elk geschil aangaande deze online overeenkomst en elke betwisting over deze site of zijn inhoud zullen uitsluitend geregeld worden door het Belgische recht. Door deze site te raadplegen aanvaardt u de bevoegdheid van de enige gerechtshoven en rechtbanken van Brussel, België, bij geschillen.

 

Deze pagina werd aangemaakt in samenwerking met het Waalse Gewest.

 

Webmaster

De interne bewakingsdienst van het Domein van Mariemont (gemachtigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken: 0896.616.431) is verzekerd tegen lichamelijk letsel of materiële schade ten gevolge van de uitoefening van hun particuliere bewakingsactiviteiten. De benadeelden kunnen rechtstreeks contact opnemen met Ethias SA/NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik. Het polisnummer is 04/029-45.131.027 

eric.lhoir(at)musee-mariemont.be

Het Koninklijk Museum van Mariemont is open van dinsdag tot en met zondag en feestmaandagen, van 10u tot 17u. 

 

Telefoon : + 32 (0)64 21 21 93

 

E-mail : info(at)musee-mariemont.be

 

Het Park van Mariemont is open van 8u tot 18u.

 

La Terrasse de Mariemont (restaurant) is binnen en buiten geopend, mits reservering (+32 (0)64 27 37 63).

 

De bibliotheek : open mits reservering (+32 (0)64 27 37 78).

 

Dank u voor uw begrip !

En tot binnenkort !